تماس با ما
دبیرخانه کنگره:همدان - چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - روابط عمومی

تلفن تماس: 9 -08138381601  داخلی:377

08138381324                   


Email: mmohammadi307@basu.ac.ir
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند