نام شهید:  بهروز قنبري

تاریخ تولد:  1347/10/11

محل تولد:  زاغه

تحصیلات:   كارداني

رشته تحصیلی:  امورتربيتي ومشاوره

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1365/10/04

محل شهادت:  اروندرود

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند