نام شهید:  حسن مالمير

تاریخ تولد:  1344/11/29

محل تولد:  تویسرکان

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  آمار

دانشگاه محل تحصیل:  صنعتی اصفهان

تاریخ شهادت:  1366/10/27

محل شهادت:  ماووت

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند