نام شهید:  سيداميرمعزالدين نبوي همداني

تاریخ تولد:  1346/01/26

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  علوم آزمايشگاهي

دانشگاه محل تحصیل:  تهران

تاریخ شهادت:  1365/11/08

محل شهادت:  چهارراه شريعتي

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند