نام شهید:  سیده نورسته(رویا) سقایی

تاریخ تولد:  1345/10/10

محل تولد:  تویسرکان

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  زبان فرانسه

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/11/12

محل شهادت:  تویسرکان(بمباران)

 

 

 
نام شهید:  سیده نورسته(رویا) سقایی

تاریخ تولد:  1345/10/10

محل تولد:  تویسرکان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  زبان فرانسه

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/11/12

محل شهادت:  تویسرکان(بمباران)

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند