نام شهید:  صفی ا... سپهرالوندی

تاریخ تولد:  1349/06/15

محل تولد:  کبودرآهنگ

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  آموزش ابتدایی

دانشگاه محل تحصیل:  دانشسرای تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1364/12/02

محل شهادت:  فاو

 

 

 
نام شهید:  صفی ا... سپهرالوندی

تاریخ تولد:  1349/06/15

محل تولد:  کبودرآهنگ

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  آموزش ابتدایی

دانشگاه محل تحصیل:  دانشسرای تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1364/12/03

محل شهادت:  فاو

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند