نام شهید:  علي يزدان طالبي

تاریخ تولد:  1344/01/17

محل تولد:  بهار

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  اقتصاد كشاورزي

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1365/02/28

محل شهادت:  خسروآباد

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند