نام شهید:  محمدباقر جابری انصاری

تاریخ تولد:  1336/12/16

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  اقتصاد

دانشگاه محل تحصیل:  شهید بهشتی

تاریخ شهادت:  1361/12/11

محل شهادت:  چم امام حسن ایلام

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند