دبیرخانه کنگره: همدان - چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - روابط عمومی

تلفن تماس: 9 -08138381601  داخلی:377

08138381324                   


Email: mmohammadi307@basu.ac.ir